André van der Zande benoemd als Ambassadeur Natuurinclusief

André van der Zande gaat een leidende rol spelen in de transitie naar de natuurinclusieve samenleving, zoals opgesteld in de Agenda Natuurinclusief. Hij treedt per 15 oktober aan als Ambassadeur Natuurinclusief. André van der Zande wordt voorzitter van het nog op te richten Nationaal Overleg Natuurinclusief. In dit overleg treffen leiders uit verschillende maatschappelijke sectoren elkaar om de transitie te versnellen en verbreden.

Het doel van de Agenda Natuurinclusief is te zorgen dat in alle delen van de samenleving de natuur wordt versterkt en dat de mogelijkheden van natuur worden benut. Meer natuur houdt Nederland veiliger bij hoog en laag water, legt extra CO2 vast, maakt steden en dorpen beter toegerust op het veranderende klimaat, vergroot de sociale cohesie en vermindert ziekte(last).

Uitvoering Agenda 1.0

De eerste belangrijke stap hiervoor was het opstellen van de Agenda 1.0. Deze Agenda is vastgesteld door de Ministerraad (10 juni), en verstuurd aan de Tweede Kamer (16 juni). De uitvoering wordt nu in de steigers gezet. Met de aanstelling van ambassadeur André van der Zande krijgt de uitvoering extra kracht. Van der Zande: “Het realiseren van de echt natuurinclusieve samenleving vraagt om een lange adem. Maar er is een vliegende start gemaakt met een groot netwerk, er is steun van de Kamer en de minister en er staat een enthousiast team klaar. Dat zijn de goede condities om er met elkaar nu hard aan te gaan werken.”

Werken aan verbindingen

Na een korte inwerk- en verkenningsperiode start André van der Zande op 15 oktober formeel als Ambassadeur Natuurinclusief. Hij zal vooral verbindingen leggen: tussen bedrijven en overheden, tussen sectoren, en tussen lokale, provinciale en landelijke partijen. Hij typeert zijn rol als aanjager: “Er zijn al veel koplopers die goede resultaten laten zien als ze mét natuur denken en werken. Zaak is om nu van die handvol partijen naar een groot aantal te komen. Van enkele deelnemende bedrijven, gemeenten of waterschappen naar vele. Ik zal vooral coachen en stimuleren, maar houd partijen ook zeker de spiegel voor waar het niet goed loopt.”

Nationaal overleg

Van der Zande gaat nauw samenwerken met CEO’s en directeuren uit de diverse domeinen in de samenleving in het op te richten Nationaal Overleg Natuurinclusief, zoals de bouw, infrastructuur, vrijetijdseconomie, gezondheidszorg, water enzovoorts. Ook directeuren van overheden sluiten hierbij aan. Als ambassadeur opereert Van der Zande onafhankelijk, waarbij hij wel de voortgang bespreekt met de minister van Natuur en Stikstof.

Op weg naar Agenda 2.0

Maatschappelijke, private en publieke partijen gaan samen aan de slag om de acties uit de Agenda 1.0 uit te voeren. Daarnaast stellen ze nieuwe ambities en maken plannen voor de volgende fase. Een nieuw programmabureau faciliteert ze daarbij. De resultaten van het werk krijgen hun weerslag in de Agenda Natuurinclusief 2.0. Die zal in het najaar van 2023 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

De heer Prof. Dr. Van der Zande is voormalig directeur-generaal van het RIMV en voormalig secretaris-generaal van LNV. Momenteel is hij lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, voorzitter van de Stichting Nationale Database Flora en Fauna, lid bestuur Veenweiden Innovatiecentrum en plaatsvervangend voorzitter van de Council van de stichting Nature for Health. Van der Zande studeerde biologie.

Lees hier het persoonlijke profiel van André van der Zande >>

 

Fotograaf: Fred Ernst