De Agenda

Agenda Natuurinclusief 1.0

De Agenda Natuurinclusief heeft een helder doel: een natuurinclusieve samenleving waarin de natuur wordt gezien als basis van onze gezondheid en economie. In een natuurinclusieve samenleving worden natuurwaarden vergroot en wordt de positieve kracht van natuur benut.

De Agenda Natuurinclusief is onderdeel van het Programma Natuur uit de Structurele aanpak stikstof, dat zich richt op herstel en versterking van de Nederlandse natuur. De Agenda Natuurinclusief richt zich op het natuurherstel en -versterking buiten de natuurgebieden.

Acties per domein voor 2023

In de eerste versie van de agenda (Agenda  Natuurinclusief 1.0) geven partijen uit acht maatschappelijke domeinen aan met welke concrete acties zij nu willen gaan werken aan meer natuurinclusiviteit: Bouw, Energie, Financiën, Infrastructuur, Landbouw, Onderwijs/ bewustwording, Vrijetijdseconomie en Water.

Op weg naar een Agenda Natuurinclusief 1.0

Natuurinclusief denken en doen voorkomt schade aan de natuur en bevordert dat er overal méér natuur bijkomt, ook buiten de natuurgebieden. Een natuurinclusieve samenleving geeft natuur in de hele samenleving meer ruimte en benut alle positieve bijdragen van natuur voor een gezonde, aantrekkelijke, leefomgeving en een toekomstbestendige economie.

Met een natuurinclusieve samenleving voorkomen we dat onze kinderen de rekening gepresenteerd krijgen van het verlies van natuur. Want gezonde, levende bodems zorgen voor stabiele oogsten op lange termijn, groen in de stad voorkomt wateroverlast en hittestress, nu en in de toekomst. En met meer natuur leggen we CO2 vast in plaats van die uit te stoten.

Uitvoering

De Agenda Natuurinclusief 1.0 is opgesteld door het Consortium Agenda Natuurinclusief: het ministerie van LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL samen met vertegenwoordigers van veel partijen uit de samenleving: overheden, bedrijven, kennisinstellingen, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties.

De agenda is een dynamisch en groeiend instrument; het gaat om een beweging naar een natuurinclusieve samenleving. Regelmatig aanvullen, bijstellen en herijken is nodig en zal gebeuren via opvolgende edities van de agenda (Agenda 2.0, 3.0). De agenda werkt zo toe naar een gemeenschappelijk beeld van een natuurinclusieve Nederlandse samenleving in 2050.

Een centraal programmabureau functioneert als aanjager en coördinator, en houdt overzicht van acties die in de Agenda zijn opgenomen.

 

Animatie

Naar aanleiding van de Agenda 1.0 is een animatie gemaakt , deze geeft animatie geeft uitleg over de plannen van de Agenda Natuurinclusief voor Nederland. Welke concrete acties kunnen de groeiende beweging naar een natuurinclusief Nederland verbreden, versterken én versnellen?

Bekijk de animatie hier >

Videopresentatie vertoond op de Natuurtop 2022 (17 juni 2022, Floriade). Johan van de Gronden, voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, over de Agenda Natuurinclusief.

Bekijk hier op groot formaat >

Handvest
‘Nederland Natuurinclusief’

Op 16 april 2021 hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies, samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL een oproep gedaan aan de nieuwe regering om een Agenda Natuurinclusief op te stellen. In het Handvest Agenda Natuurinclusief  bepleiten de organisaties een natuurinclusieve aanpak om daarmee maatschappelijke opgaven aan te pakken zoals:

  • Nederland veilig houden bij hoog én laag water.
  • Het verminderen van de uitstoot en het vastleggen van broeikasgassen.
  • Zorgdragen voor een duurzame voedselvoorziening.
  • Het aanpassen van de ruimtelijke inrichting van onze steden en dorpen aan het veranderende klimaat.
  • Het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit.
  • Het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap in én buiten de natuurgebieden. 

De gezamenlijke partijen roepen het kabinet op de natuurinclusieve aanpak te onderschrijven. En leiding te geven aan de natuurinclusieve transitie van Nederland. Hierbij horen de financiële middelen om de aanpak mogelijk te maken. Er mag geen tijd meer verloren gaan, daarom moet dit jaar nog een agenda gemaakt worden.

De oproep wordt ondersteund door Bouwend Nederland, Unie van Waterschappen, Deltaplan Biodiversiteitsherstel, BoerenNatuur, Werkgroep Biodiversiteit Platform Duurzame Financiering, College van Rijksadviseurs, MVO Nederland

Bekijk het online magazine

Hier laten organisaties, bedrijven en personen zien dat het samenwerken met de natuur tot hele mooie en hele nuttige resultaten leidt.  
Lees hier het magazine.

Denkkracht voor het Handvest

Op 26 november dachten ruim 100 deelnemers uit het maatschappelijk middenveld in een webinar mee over de vraag: wat moet er in deze agenda komen te staan?  
Lees hier het verslag

Het tweede webinar op 4 maart zette vervolgstappen richting de Agenda Natuurinclusief. Dat deden we met 1e proef van het Handvest Agenda Natuurinclusief, met goede voorbeelden, met domeindiscussies en dat vooral samen met de deelnemers! 
Verslag vervolgwebinar

Contourenschets

De Contourenschets is een tussenstap in de totstandkoming van de Agenda Natuurinclusief. De Contourenschets laat zien wat tot nu toe de gedachten zijn vanuit de relevante domeinen in de samenleving over wat de agenda moet doen en op welke manier dat kan.

Hiervoor hebben het consortium Agenda Natuurinclusief (Interprovinciaal Overleg (IPO) het Ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL) en het Overlegorgaan Fysieke leefomgeving (OFL) meerdere webinars en gesprekken gevoerd. Dit gebeurde met partijen uit de eerder genoemde domeinen en via een (digitaal) diner pensant bestuurders, beslissers en anderen met hoog invloedsniveau. Deze Contourenschets geef weer welke zaken alle deelnemers belangrijk vinden in de ontwikkeling van de Agenda Natuurinclusief. Het gaat om zowel fundamentele, voorwaardelijke zaken, als om meer domeinspecifieke zaken. 

De Contourenschets is januari 2022 toegezonden aan de Tweede kamer en alle Provinciale Staten.