De Agenda

Agenda Natuurinclusief 2.0

Met Agenda Natuurinclusief 2.0 zetten we de koers richting een natuurinclusieve samenleving in 2050. Een samenleving waar steeds meer partijen natuurinclusief gaan werken, denken en doen. Met de Agenda verbinden, betrekken en activeren we publieke en private partijen zodat we uiteindelijk in al onze sociale, economische en ruimtelijke keuzes natuur integraal meenemen.

Focus

De focus ligt daarbij op het versterken van de 70% niet-beschermde natuur van Nederland waarin we dagelijks leven, wonen, werken, reizen, spelen en recreëren. Van natuur in het weiland en op het boerenerf tot in de achtertuin en de straat, van recreatiegebied tot bedrijventerrein.

Inzicht geven en prioriteiten stellen

De Agenda 2.0 geeft inzicht in wat er al gebeurt en helpt prioriteiten te stellen voor de jaren 2024-2026. Vanuit tien publiek-private domeinen zijn er visies en strategieën ontwikkeld met inspirerende voorbeelden en actiepunten. Ook komen mogelijke investeringen aan bod. Op die manier laten groene koplopers uit de tien domeinen zien wat er allemaal mogelijk is om in korte tijd grote ambities te realiseren.

De Agenda Natuurinclusief is vastgesteld in het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) en op 3 november 2023 aangeboden door Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande aan demissionair Minister van der Wal en een deel van de ministerraad.

Bekijk Agenda Natuurinclusief 2.0 in Issuu.

Het document is daar ook te downloaden als pdf.

De focus ligt op het versterken van de 70% niet-beschermde natuur van Nederland

Wat leest u in de Agenda 2.0

 • De ambities en acties voor 2024-2026 van alle 10 de domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs, vrijetijdseconomie, water en bedrijventerreinen.
 • Domeinoverstijgende acties
 • Een investeringsagenda: een financiële perspectief op de transitie naar een natuurinclusieve samenleving
 • Groeiprojecten: initiatieven met potentie voor opschaling
 • Inspiratiegebied Noordelijke Maasvallei: werk in uitvoering door verschillende domeinen waarin de natuur bijdraagt aan diverse maatschappelijke opgaven.

Agenda Natuurinclusief 1.0

In de eerste versie van de Agenda Natuurinclusief geven partijen uit 8 maatschappelijke domeinen aan met welke concrete acties zij nu willen gaan werken aan meer natuurinclusiviteit: Bouw, Energie, Financiën, Infrastructuur, Landbouw, Onderwijs/ bewustwording, Vrijetijdseconomie en Water.

De Agenda Natuurinclusief 1.0 werd opgesteld door het Consortium Agenda Natuurinclusief: het ministerie van LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL samen met vertegenwoordigers van veel partijen uit de samenleving: overheden, bedrijven, kennisinstellingen, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties.

De Agenda Natuurinclusief 1.0 maakte onderdeel van het Programma Natuur uit de Structurele aanpak stikstof, dat zich richt op herstel en versterking van de Nederlandse natuur. De Agenda Natuurinclusief richt zich op het natuurherstel en -versterking buiten de natuurgebieden.

Op naar 2050

De agenda is een dynamisch en groeiend instrument; het gaat om een beweging naar een natuurinclusieve samenleving.

Regelmatig aanvullen, bijstellen en herijken is nodig en zal gebeuren via opvolgende edities van de agenda (3.0).

De agenda werkt zo toe naar een gemeenschappelijk beeld van een natuurinclusieve Nederlandse samenleving in 2050.

Animatie

Naar aanleiding van de Agenda 1.0 is een animatie gemaakt, die uitleg geeft over de plannen van de Agenda voor Nederland. Welke concrete acties kunnen de groeiende beweging naar een natuurinclusief Nederland verbreden, versterken én versnellen?

De totstandkoming

Handvest Nederland Natuurinclusief

Op 16 april 2021 hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies, samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL een oproep gedaan aan de nieuwe regering om een Agenda Natuurinclusief op te stellen. In het Handvest Agenda Natuurinclusief bepleiten de organisaties een natuurinclusieve aanpak om daarmee maatschappelijke opgaven aan te pakken zoals:

 • Nederland veilig houden bij hoog én laag water.
 • Het verminderen van de uitstoot en het vastleggen van broeikasgassen.
 • Zorgdragen voor een duurzame voedselvoorziening.
 • Het aanpassen van de ruimtelijke inrichting van onze steden en dorpen aan het veranderende klimaat.
 • Het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit.
 • Het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap in én buiten de natuurgebieden.

 

De gezamenlijke partijen riepen het kabinet op de natuurinclusieve aanpak te onderschrijven. En leiding te geven aan de natuurinclusieve transitie van Nederland. De oproep werd ondersteund door Bouwend Nederland, Unie van Waterschappen, Deltaplan Biodiversiteitsherstel, BoerenNatuur, Werkgroep Biodiversiteit Platform Duurzame Financiering, College van Rijksadviseurs, MVO Nederland.

De Contourenschets

De Contourenschets is een tussenstap in de totstandkoming van de Agenda Natuurinclusief. De Contourenschets laat zien wat tot nu toe de gedachten zijn vanuit de relevante domeinen in de samenleving over wat de agenda moet doen en op welke manier dat kan.

Hiervoor hebben het consortium Agenda Natuurinclusief (Interprovinciaal Overleg (IPO) het Ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL) en het Overlegorgaan Fysieke leefomgeving (OFL) meerdere webinars en gesprekken gevoerd. Dit gebeurde met partijen uit de eerder genoemde domeinen en via een (digitaal) diner pensant bestuurders, beslissers en anderen met hoog invloedsniveau. Deze Contourenschets geef weer welke zaken alle deelnemers belangrijk vinden in de ontwikkeling van de Agenda Natuurinclusief. Het gaat om zowel fundamentele, voorwaardelijke zaken, als om meer domeinspecifieke zaken.

De Contourenschets is januari 2022 toegezonden aan de Tweede kamer en alle Provinciale Staten.

Future search

Het doel van deze Future Search was om alle betrokkenen omtrent de Agenda Natuurinclusief bijeen te brengen om op zoek te gaan naar een gedeelde basis voor de toekomst van een Natuurinclusief Nederland. Geen van de betrokkenen alleen heeft het antwoord en daarom komen diverse stakeholders (van bestuurders tot uitvoerders) bijeen uit verschillende sectoren. Zij gingen aan de slag om de Agenda Natuurinclusief te vormen en een systemische verandering in te zetten door:
 • Een gedeelde toekomstvisie te ontwikkelen.
 • Breed draagvlak en betrokkenheid binnen hun domein te creëren.
 • Verantwoorde implementatieplannen te maken.
 • Duurzame verandering te realiseren.
In het kader van de Future Search zijn diverse video’s gemaakt.