De domeinen stellen zich voor

De Agenda Natuurinclusief wordt uitgevoerd in negen domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs & bewustwording, vrije tijdseconomie en water. Op elk domein is er een team met een domeinleider en één of meer domeintrekkers. Samen zorgen zij voor eigenaarschap, inspiratie en verbinding binnen het domein én daarbuiten.

De domeinleider verbindt publieke en private partijen. De domeintrekker organiseert de samenwerking binnen het team.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de natuurinclusieve inzet binnen dit domein.

Domein Energie

Domeinleider
Marjolein de Gorter-Manhoudt,
TenneT

Domeintrekker Lennart van Gameren

Domeintrekker Jeanke van der Haar

Mijn ervaring

Zowel in mijn werk bij TenneT als daarvoor bij Rijkswaterstaat is natuurinclusief een leidraad voor mij. Dat geldt in alle grote projecten die gaan om de inpassing van infrastructuur en om compensatiemaatregelen die daar vaak bijhoren.

Het is essentieel dat infrastructuurprojecten niet leiden tot verval van natuur, maar je ziet dat regels ruimte geven om natuur op een lager niveau te compenseren dan de oorspronkelijke staat

Mijn motivatie

Een gezonde natuur en energietransitie zouden naar mijn mening hand in hand moeten gaan. Beide hebben als doel een duurzame toekomst veilig te stellen voor de generaties die na ons komen!

Mijn inspiratie

De natuur zelf. Die geeft mij lucht om vanuit een breder perspectief naar vraagstukken te kijken. Elke werkweek maak ik ruimte om minimaal een keer te wandelen. In de natuur ervaar ik ruimte voor reflectie. Ik kom energieker en uitgerust terug. En vol nieuwe ideeën!

Kansen

Er zijn heel veel mogelijkheden om natuur de ruimte te geven bij de realisatie van energieprojecten en de verdere uitbreiding van het energiesysteem in Nederland.

Als natuurinclusief denken een automatisme wordt bij nieuwe energieprojecten, dan ontstaat een dubbelwaarde: de natuur wordt dankzij de groene energie minder belast én de natuur zelf komt op een hoger niveau dan ervoor.

Ervaring

De afgelopen jaren heb ik veel systeemkennis opgedaan over duurzaamheid bij klimaatadaptatie, energie- en warmtetransities, met name bij gemeenten. Daarnaast voel ik een grote passie voor het aanjagen, het inspireren en faciliteren van mensen binnen de energiesector om extra stappen naar natuurinclusief denken en doen! te zetten.

Motivatie

Nummer één is prioriteiten stellen. Het versterken van lopende en goede initiatieven vind ik belangrijk.

Inspiratie

Ik ben parttime kliminstructeur en trek daarvoor vaak de bergen in. Daar zie ik de gevolgen van het veranderende klimaat: boomgrenzen die opschuiven, waterschaarste en droogte. Ik wil heel graag mijn steentje bijdragen om dit tegen te gaan. En overal de natuur onderdeel te maken van ons denken, in plaats van iets waar wij los van staan.  

Mijn ervaring

In het bedrijfsleven heb ik succesvol investeringen voor lokale energiesystemen en warmtenetten gerealiseerd. Daarnaast heb ik als adviseur ervaring met het effectief ondersteunen van publieke processen op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

Dat doe ik met oog voor de omgeving, ruimtelijke inpassing en energiesystemen. Én met oog voor ieders achtergrond, belang en jargon: ik heb  ervaren hoe belangrijk het is om elkaar ècht te begrijpen.

Mijn motivatie

Nederland heeft vele opgaven die ruimtelijk samenkomen en daar soms botsen. Ik geloof in het verbinden van opgaven, in een integrale aanpak waarbij je aan de slag gaat met wat al wel mogelijk is.


De energiesector heeft impact op de ruimte, en dus de kwaliteit van de natuur en biodiversiteit. Daar was nog weinig aandacht voor. Het lijkt me waardevol om een bijdrage te leveren om die verbinding te maken, zodat de energiesector zich niet alleen inspant voor de klimaatdoelstellingen, maar ook voor het behoud en versterken van onze natuur.

Kansen

Er loopt gelukkig al veel! Bij grote zon en wind projecten worden steeds meer maatregelen genomen. We zijn dus al in beweging! Dat is mooi. Een mooi voorbeeld is dat we als eerste land in de wereld windmolens op zee even stil hebben gezet tijdens de vogeltrek. Heel goed!

Contact Domein Energie

Stuur een e-mail naar domeintrekker Lennart van Gameren (lennart.vangameren@overmorgen.nl) of Jeanke van der Haar (jeanke.vanderhaar@overmorgen.nl)