De domeinen stellen zich voor

De Agenda Natuurinclusief wordt uitgevoerd in negen domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs & bewustwording, vrije tijdseconomie en water. Op elk domein is er een team met een domeinleider en één of meer domeintrekkers. Samen zorgen zij voor eigenaarschap, inspiratie en verbinding binnen het domein én daarbuiten.

De domeinleider verbindt publieke en private partijen. De domeintrekker organiseert de samenwerking binnen het team.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de natuurinclusieve inzet binnen dit domein.

Domein Onderwijs

Domeinleider Noëlle Aarts,
Radboud Universiteit Nijmegen

Klassefoto IVN BinnenBos

Domeintrekker Anna Vanderveen

Domeintrekker Lotte Spijkerman

Mijn ervaring

In 1998 ben ik gepromoveerd op onderhandelingen – en conflicten – tussen boeren, natuurbeschermers en overheden over natuurinclusieve landbouw. Het thema laat mij niet los. Sinds mijn promotie onderzoek ik de aard en het verloop van gesprekken over natuur en natuurbeleid in allerlei contexten. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over de wolf en het bijvoeren in de Oostvaardersplassen.

Als communicatiewetenschapper houd ik me ook bezig met framing, bewustzijn en gedrag van mensen met betrekking tot natuur.

Mijn motivatie

De natuur vertoont op onverwachte momenten onvoorspelbaar gedrag. Dat gevaar hebben we eeuwen willen beheersen. Onze neiging is steeds geweest om de natuur te beheersen en het onbedoelde gevolg daarvan is dat we de natuur zodanig hebben verwaarloosd en vernield dat onze eigen biotoop nu in gevaar is. Daarnaast voel ik ook een ethische noodzaak om me in te zetten voor natuur: planten en dieren hebben waarde op zichzelf en het wordt tijd dat we die respecteren.

Mijn inspiratie

In Hulst, een klein Zeeuws dorpje, heb ik voor jaren motivatie meegekregen van mijn leraren biologie en scheikunde. Zij lieten mij de schoonheid van natuur ervaren en vertelden hoe wij de natuur verwaarlozen en vernielen.

Op dit moment inspireren antropologen Jane Goodall en Bruno Latour en historicus Simon Schama mij. Maar bovenal vind ik inspiratie in de natuur zelf en in mijn tuin.

Kansen

Net als we altijd een financiële paragraaf hebben (wat kost het, kunnen we het betalen), wil ik ernaar streven dat er ook altijd een natuurparagraaf is.

Ik zie kansen om de natuur een stem te geven. De meeste mensen zijn het hier wel mee eens namelijk, zeker kinderen. De uitdaging is om het mogelijk te maken. Daar gaan we met het domeinteam aan werken!

Mijn ervaring

Ik heb jaren gewerkt voor Eco-Schools. Het begrip ‘eco’-school heeft voor mij in de loop van de tijd een andere betekenis gekregen. ‘Eco’ slaat voor mij niet alleen op de planten en de dieren. Ik zie het als alternatief voor ‘ego’, waarbij ‘ego’ slaat op de benadering waarbij het ‘ik’ centraal staat en ‘eco’ op de benadering waarbij de ik-persoon in de context wordt gezien. De natuur vormt de basis van ons bestaan.

Natuurinclusiviteit moeten we volgens mij daarom in de eerste plaats niet behandelen als thema, maar als principe. Persoonsvorming begint bij het besef dat we als mensen onderdeel zijn van een groter geheel: de natuurlijke wereld. In het onderwijs gaat het erom een innerlijk kompas te ontwikkelen dat ieder helpt om richting te geven aan je eigen leven in relatie tot je sociale en natuurlijke omgeving. Natuurinclusief onderwijs beschouw ik dan ook als onderwijs dat bijdraagt aan de kunst om vrij, verbonden en verantwoordelijk te leven.

Mijn inspiratie

De boeken ‘Wereldgericht onderwijs’ van Gert Biesta en ‘De heilige natuur’ van Karen Armstrong hebben mij erg geraakt.  Ze zijn heel verschillend, maar hun boodschap komt in de kern op hetzelfde neer: de levende en niet-levende natuur, inclusief menselijk en niet-menselijk leven, heeft een eigen integriteit waartoe we ons moeten leren verhouden. Persoonlijke ontwikkeling is essentieel voor elk individu, om daar op een levenskunstige manier mee om te gaan.

Kansen

Er is op dit moment in het onderwijs veel aandacht voor basisvaardigheden, zoals ‘burgerschap’. Scholen zoeken naar manieren waarop ze met leerlingen aan burgerschap kunnen werken. Laatst las ik een pleidooi voor een masterplan ‘existentiële vaardigheden’: leer kinderen omgaan met complexiteit en onzekerheid in de wereld. Geef ze ruimte voor persoonlijke ontwikkeling die nodig is om in harmonie samen te leven in deze wereld waarin we grote uitdagingen en kansen tegenkomen. Een existentiële benadering van burgerschap, in relatie tot onze sociale én natuurlijke omgeving, lijkt me een kans die we niet mogen laten liggen!

Mijn motivatie

Te vaak sluiten regels, systemen en beleid niet aan bij hoe wij mensen in elkaar zitten. Ze zijn bedacht vanuit het idee dat mensen rationeel denken, maar inmiddels weten we uit onderzoek dat dat niet waar is. Die mismatch zie ik ook op het thema ‘natuurinclusief’. Mijn missie is om een wereld te creëren die samenwerkt met de menselijke psyche. De kennis over wat mensen motiveert of juist tegenhoudt is van onschatbare waarde voor succes.

Mijn ervaring

Al 10 jaar werk ik vanuit de Behaviour Change Group aan natuurinclusieve opgaven. Ik weet welk ‘psychologisch landschap’ schuilgaat achter natuurinclusief gedrag en natuurinclusief handelen. Met die kennis en ervaring ga ik graag aan de slag voor de Agenda Natuurinclusief.

Mijn inspiratie

Ik heb een heleboel inspiratiebronnen! Bijvoorbeeld het Behavioural Insights Team van de Britse overheid dat kennis van gedrag al sinds lang toepast in overheidsbeleid. Gedragseconoom Richard Thaler motiveert mij ook. Hij ontving de Nobelprijs voor Economie voor zijn onderzoek naar psychologische motieven achter economische beslissingen. Robert Cialdini hoort ook in dit rijtje thuis, met zijn populair-wetenschappelijke boeken over de werking van de menselijke psyche.

Contact Domein Onderwijs

Stuur een e-mail naar één van de domeintrekkers:

Anna Vanderveen:
a.vanderveen@agendanatuurinclusief.nl

Lotte Spijkerman
l.spijkerman@agendanatuurinclusief.nl