“De biodiversiteit staat onder enorme druk! Dat hebben we als samenleving zo ver laten komen. Maar dat kunnen we dan ook als samenleving weer oplossen. Van biodiversiteits-verlies naar -herstel betekent meer dan alleen werken aan natuurherstel in natuurgebie-den. Want de impact vanuit intensief grondgebruik, verste-delijking of infrastructuur is in Nederland groot. Daarom moeten we breed natuurinclusief gaan denken en handelen. Op naar een basiskwaliteit natuur in stad en land!”

Prof. dr. Louise Vet
Voorzitter bestuur van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitesherstel

louise vet

“Bij Koninklijke Bouwend Nederland staat duurzaamheid al jaren hoog op de agenda. Via het Platform KAN (klimaatadaptief bouwen mét de natuur) werken wij met onze leden, NEPROM, WoningBouwersNL en gemeenten aan klimaatadaptieve en natuurinclusieve nieuwbouwwijken. Natuurinclusief bouwen vereist een andere manier van denken. Het is erg belangrijk dat er kennis gedeeld wordt en knelpunten worden opgelost. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor decentrale overheden. Vaak zie ik dat provincies op dit onderwerp ieder hun eigen koers varen. Ik vind het daarom positief dat provinciebesturen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL samen werken aan een handvest dat moet leiden tot de Agenda Nederland Natuurinclusief. Een gezonde balans tussen natuur en economie is immers in ieders belang!”

Maxime Verhagen
Voorzitter Koninklijke Bouwend Nederland

Maxime Verhagen

“In de financiële sector groeit het inzicht in de risico’s die de samenleving en economie lopen als gevolg van het verlies aan biodiversiteit. Daarmee groeit ook het besef dat er snel actie moet worden ondernomen om verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Daarom werken financiële instellingen gezamenlijk aan het in kaart brengen van de impact van hun activiteiten op biodiversiteit en aan oplossingen om biodiversiteit te herstellen. De aandacht die aan biodiversiteit wordt gegeven in de bredere maatschappij is echter nog niet evenredig met de urgentie die het verlies van biodiversiteit heeft. Een biodiversiteitsagenda in navolging van het klimaatakkoord zou enorm helpen voor de publieke en private sector om concrete doelstellingen te vertalen naar duidelijke plannen om daadwerkelijk stappen te zetten in de richting van een natuurinclusieve samenleving die werkt voor mens, milieu en economie.”

Lidwin van Velden
Voorzitter van de werkgroep biodiversiteit Platform Duurzame Financiering en CEO van de Nederlandse Waterschapsbank 

Lidwin van Velden

“In de financiële sector groeit het inzicht in de risico’s die de samenleving en economie lopen als gevolg van het verlies aan biodiversiteit. Daarmee groeit ook het besef dat er snel actie moet worden ondernomen om verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Daarom werken financiële instellingen gezamenlijk aan het in kaart brengen van de impact van hun activiteiten op biodiversiteit en aan oplossingen om biodiversiteit te herstellen. De aandacht die aan biodiversiteit wordt gegeven in de bredere maatschappij is echter nog niet evenredig met de urgentie die het verlies van biodiversiteit heeft. Een biodiversiteitsagenda in navolging van het klimaatakkoord zou enorm helpen voor de publieke en private sector om concrete doelstellingen te vertalen naar duidelijke plannen om daadwerkelijk stappen te zetten in de richting van een natuurinclusieve samenleving die werkt voor mens, milieu en economie.”

Lidwin van Velden
Voorzitter van de werkgroep biodiversiteit Platform Duurzame Financiering en CEO van de Nederlandse Waterschapsbank 

Lidwin van Velden

“De aarde kan prima zonder de mens, maar wij niet zonder de aarde. Natuurinclusief is dus een gegeven. En dat betekent niet terug naar de natuur, maar vooruit naar de natuur, met innovatieve naturebased solutions. Natuurinclusief denken en handelen vraagt verankering bij alle ministeries. In wetten en beleid. Een gezond bodem- en watersysteem verbindt veel van onze opgaven. Biodiversiteit, klimaat, gezond voedsel, een goed vestigingsklimaat, en vooral een leefbare toekomst.”

Jannemarie de Jonge
College van Rijksadviseurs

Jannemarie de Jonge

“Het bedrijfsleven heeft een enorm belang en een essentiële rol om natuur te herstellen: maar liefst 55% van het wereldwijde BBP loopt economische risico’s als gevolg van natuurverlies, ook hier in Nederland.  Bedrijven zullen daarom natuur en biodiversiteit moeten meenemen in hun besluitvorming. Op die manier kunnen zij natuurinclusief ondernemen. Natuur en biodiversiteit zijn een wezenlijk onderdeel van onze Nieuwe Economie!”

Maria van der Heijden
Directeur-bestuurder MVO Nederland

Maria van der Heijden

“Bij het werk van de waterschappen spelen biodiversiteit en ecologie een belangrijke rol. Een gezonde natuur en biodiversiteit draagt immers bij aan schoon water, voldoende water en sterke dijken. Door onder andere de woningbouwopgave staat de ruimte onder druk. Waterschappen roepen op om bij het invullen van de woningbouwopgave toekomstbestendige keuzes te maken in water-, land en bodemgebruik vanuit het perspectief van een natuurlijk systeem. De waterschappen onderschrijven daarom van harte de agenda natuurinclusief, en doen daar zelf ook aan mee met natuurinclusief waterbeheer.”

Dirk-Siert Schoonman
Bestuurslid Unie van Waterschappen

Dirk-Siert Schoonman

“Bij BoerenNatuur werken 40 agrarische collectieven met zo’n 11.000 boeren aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan het herstel en behoud van biodiversiteit en landschap in het agrarisch gebied. Veel meer boeren willen graag aan de slag met Natuur en Landschaps-beheer om ook op hun bedrijf een actieve bijdrage te leveren aan een natuurinclusieve landbouw. Wij, Boerennatuur, willen en kun-nen deze boeren daarbij helpen, ondersteunen en adviseren. Zodat deze boeren bij kunnen dragen aan een natuurinclusieve landbouw en daarmee aan een natuurinclusieve samenleving.”

Alex Datema
Voorzitter Boerennatuur

Alex Datema