Minister Van der Wal bezoekt natuurinclusieve gebiedsontwikkeling Nieuw Delft

Om inspiratie op te doen en geïnformeerd te blijven, trekt Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, regelmatig het land in. Maandag 24 april was ze te gast in Nieuw Delft waar ze kennismaakte met een bijzondere vorm van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling in de voormalige spoorzone.

Als voorlopers op dit gebied laten de gemeente Delft en Ballast Nedam zien hoe de natuur geïntegreerd kan worden in gebiedsontwikkeling. De Delftse spoorzone, 24 hectare naast het historisch hart van de stad, transformeert naar een natuurinclusieve wijk. Het spoor, dat lang de stad in tweeën scheurde, is ondergronds gebracht. In de plaats ervan komt een groene woon- en werkomgeving.

Waterplein en groene gevels

De minister heeft dit op 24 april allemaal met eigen ogen bekeken.

Zo bezocht ze een waterplein in het nieuwe Van Leeuwenhoekpark op het dak van de spoortunnel, dat een groene ontmoetingsplek voor de stad moet worden. Ook zag de minister groene gevels en bewonderde ze een waterneutrale binnentuin.

Ze was onder de indruk: “Je ziet hier dat klimaatadaptatie, het verbeteren van biodiversiteit en nieuwbouw heel goed samen gaat, sterker nog: dat het elkaar kan versterken.”

Modern wonen, werken en bereikbaarheid in het groen

Gebiedsontwikkeling gaat niet langer alleen over wonen, werken en mobiliteit, maar ook over voordeurgroen, buurtgroen, wijkgroen, raamwerkgroen en landschap als een – voor de leefbaarheid noodzakelijke – nutsvoorziening. Zo ontstaat een netwerk van groen, buiten én binnen de stad. De natuur kan de stad in, en mensen kunnen van dat groen genieten.

Nieuw Delft is daar een mooi voorbeeld van. Het krijgt behalve 1200 woningen, kantoorruimte en publieke voorzieningen, ook een park van 2,5 hectare en verschillende grachten. Bij de bouw wordt rekening gehouden met duurzaamheid, groen en voorzieningen voor vogels en vleermuizen.

Het werkbezoek is door Ballast Nedam in een korte video vastgelegd.

 

Bron: Fotorapportage Ballast Nedam

 

Wat gebeurt er in plannen en beleid?

Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development, is niet alleen bij de ontwikkelingen in Delft betrokken, maar ook bij de Agenda Natuurinclusief, voor het domein Bouw. Hij maakt zich net als andere ontwikkelaars als Heijmans en BAM hard voor natuurinclusief bouwen, bijvoorbeeld voor groene elementen in het bouwbesluit.

Ook de ministeries van LNV, BZK, IenW zijn in nauwe samenwerking met koepelorganisaties van gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UvW) bezig om groen een onlosmakelijk onderdeel te maken van stedelijke ontwikkeling. Enkele weken hebben minister Van der Wal en Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) een kamerbrief (uitgedaan over een landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving).

De maatlat biedt houvast voor overheden, woningcorporaties en partijen uit de bouw zoals projectontwikkelaars en maakt duidelijk hoe klimaatadaptief bouwen eruitziet. Het instrument beschrijft doelen en prestatie-eisen, en geeft richtlijnen voor de thema’s wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit, bodemdaling en gevolgbeperking overstromingen. De maatlat schrijft geen specifieke maatregelen voor. Daardoor blijft er lokaal ruimte voor maatwerk en krijgen innovatieve en slimme oplossingen alle ruimte.

Bekijk de landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving.