Naar een Contourschets Agenda Natuurinclusief  

De Agenda Natuurinclusief  wil de natuurinclusieve toekomst dichterbij brengen. Rijk, provincies, terreinbeherende organisaties werken nu samen met partijen uit veel maatschappelijke sectoren aan de Contourschets voor de Agenda. 

De Contourschets Agenda Natuurinclusief moet aangeven wat de reikwijdte en de ambities van de Agenda zijn en welke kansen in de maatschappelijke domeinen liggen. De schets zal voor het Kerstreces worden aangeboden aan de Tweede Kamer en alle Provinciale Staten.

Inhoud contourschets

De inhoud van de schets is en wordt via verschillende wegen opgehaald door de (voorlopige) trekkers van de Agenda Natuurinclusief: het ministerie van LNV, de colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL. Omdat Agenda over de hele samenleving gaat, werken ze steeds nauw samen met andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisatie en burgers.

  • In een brede meedenksessie op 7 oktober 2021 stonden de trends die de komende 30 jaar op ons afkomen centraal. Vraag was: hoe gaan we daar mee om, wie zijn de belangrijkste spelers voor de Agenda Natuurinclusief?  (zie elders in deze nieuwsbrief)
  • Op 23 november 2021 diner pensant: Oorspronkelijk zouden de gasten aan tafel zitten voor het Diner Pensant, maar vanwege de extra coronamaatregelen is er een online bijeenkomst ingericht om met bestuurders in gesprek te gaan over een Natuurinclusief Nederland.
    Onder leiding van Johan van den Gronden, onafhankelijk voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) gingen bestuurders, DG’s en leden van een bestuursraden uit verschillende domeinen uit de samenleving (denk aan energie, gebouwde omgeving, landbouw, infrastructuur) met elkaar is gesprek. De tafelgenoten gaven hun visie op een Natuurinclusieve toekomst, de knelpunten die daarbij worden gezien en het leiderschap dat nodig is om daarin verder te komen.
  • Via verschillende domeingroepsgesprekken in dit najaar tot begin 2022, worden ideeën opgehaald bij meerdere sectoren. In elke  domeingroep zitten 6 tot 10 personen uit het domein die actief willen werken aan een gemeenschappelijke ambitie voor natuurinclusief. Die ambitie bepalen zij samen. Overkoepelende thema’s zijn steeds klimaat, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, leefbaarheid, economie en ecologie.

 

De Contourschets zal aangeven aan met welke maatschappelijke domeinen het consortium van Rijk, provincies en terreinbeherende organisaties in gesprek is. Wat zijn de ideeën over de Agenda, wat de intenties en wat heeft elk domein nodig om natuurinclusief te denken en te handelen?

Naar een Agenda Natuurinclusief 1.0

Volgende stap is het opstellen van een brede Agenda Natuurinclusief 1.0. Die gaat laten zien wat de ambities zijn voor de natuurinclusieve samenleving op de langere termijn, en bevat concrete acties om de kansen daarvoor te verzilveren.