Op weg naar de 2.0-versie van de Agenda

Minister Van der Wal zal deelnemen aan de Natuurinclusief Top op 21 juni en in gesprek gaan met het Natuurinclusief Nationaal Overleg over Agenda Natuurinclusief 2.0. Met nieuwe acties, het opschalen van concrete voorbeelden en best practices en een investeringsagenda kan Nederland met de 2.0-versie ambitieuzer en concreter aan de slag met natuurinclusief .

De Agenda Natuurinclusief 1.0 is nu een klein jaar in uitvoering. De Agenda zorgt overal voor beweging om juist buiten de beschermde natuurgebieden meer biodiversiteit te realiseren en natuurinclusieve samenleving te laten groeien. Partijen uit alle domeinen (Bouw, Water, Landbouw, Infrastructuur, Vrijetijdseconomie, Financiën, Gezondheid, Energie, Onderwijs en Bewustwording) en overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) bouwen met eigen plannen verder aan de ambities uit de Agenda 1.0.

Agenda 2.0: hogere ambities

Er is veel energie om een ambitieuze Agenda Natuurinclusief 2.0 neer te zetten. Tot aan de zomer bepalen de spelers van elk domein in werksessies wat de inhoud van de nieuwe Agenda wordt. Ook andere betrokken partijen leveren input, zoals de deelnemers van het NiNO (Nationaal Natuurinclusief Overleg) en afgevaardigden van het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen.

Inhoud

De Agenda 2.0 zet weer in op concrete acties per domein. Er komt meer nadruk op het versterken van de beweging naar natuurinclusief én op de samenhang tussen gebieds- en domeinoverstijgende acties. De belangrijkste aanvulling op de Agenda 1.0 is dat er een investeringsagenda wordt toegevoegd. De inzet is dat die ook laat zien hoe publieke en private geldstromen zo in te zetten zijn dat ze een positief effect op de biodiversiteit hebben. Nieuw is ook de aanzet voor het meten en monitoren van ‘natuurinclusief’. De Agenda 2.0 brengt ook de belemmeringen voor natuurinclusief werken in kaart, inclusief de acties om die weg te nemen.

Ambities van het domein Landbouw:

Voor het domein landbouw liepen er al veel acties buiten de Agenda om de koers in te zetten naar meer natuurinclusief werken. Een concrete actie uit Agenda 1.0 is de opzet van een programma om agrarische ondernemers te faciliteren bij omschakeling, inclusief een systeem van KPI’s om natuurinclusieve landbouw te belonen. “Inmiddels wordt zo’n KPI-systematiek al ontwikkeld,” zegt domeintrekker Landbouw Herman Pieter Prangsma, “we zien het nu als onze taak alle lopende, goede initiatieven bekender te maken”.

Grote groep boeren bereiken

Waar de Agenda 1.0 zich vooral richtte op de koplopers, wil de domeingroep Landbouw nu de grote middenmoot mee gaan krijgen. Prangsma: “Met twee groepen boeren, één uit Limburg en éen uit de Noordoostpolder, gaan we ophalen wat elk bedrijf morgen al zou kunnen doen. Niet alleen bedrijven die al in de natuurhoek zitten, ook intensieve landbouwbedrijven kunnen natuurinclusiever werken.”

Kleine verandering, groot effect

Prangsma ziet kansen voor boeren om met weinig middelen al veel te doen, zonder dat ze de bedrijfsvoering helemaal om hoeven te gooien. “Met kleine veranderingen willen en kunnen we een grote beweging in gang zetten. Leg bijvoorbeeld om elk land een akkerrand, voor meer biodiversiteit en als buffer richting bodemwater en het oppervlakte water. Zo werk je integraal: je verhoogt biodiversiteit en de waterkwaliteit. Daar willen we de komende tijd op inzetten.”

Natuurinclusief Top 21 juni 2023

In samenwerking met het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) organiseert Agenda Natuurinclusief de Natuurinclusief Top op 21 juni. Op deze dag zal ook het tweede NiNO plaatsvinden.  Het NiNO zorgt voor voortgang en versnelling van uitvoering Agenda Natuurinclusief en transitie naar een natuurinclusieve samenleving. Domeinleiders, bestuurders en een aantal partijen uit de samenleving (maatschappelijke organisaties, wetenschap en jongeren), zijn vaste leden van het NiNO. Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande is voorzitter van het NiNO.

NiNO-overleg 23 maart

Onno Dwars (Ballast Nedam, Bouw) en Geert Dijks (HISWA-RECRON, Vrijetijdseconomie).