Schets van de contouren van de Agenda Natuurinclusief

De Agenda Natuurinclusief  wil de natuurinclusieve toekomst dichterbij brengen. Rijk, provincies en terreinbeherende organisaties sturen begin 2022 de Tweede Kamer en alle Provinciale Staten een Contourenschets voor de agenda toe. Die laat zien welke ideeën er nu zijn voor de invulling van de Agenda Natuurinclusief bij een grote groep partijen en personen uit verschillende domeinen – van bouw tot financiën.

De Contourenschets voor de Agenda Natuurinclusief geeft aan wat tot nu toe de gedachten vanuit zeven verschillende domeinen zijn over de inhoud van de agenda: de rol, de sturingsmechanismen, de in te zetten middelen enz. Tot nu toe gaat het om de domeinen bouw, energie, financiën, infrastructuur, landbouw, ruimtelijke inrichting, water en  vrijetijdseconomie.

Verbinding Stad en land, bron Beeldbank SBB -Twan Theunissen
Verbinding Stad en land, bron Beeldbank SBB -Twan Theunissen

Inbreng voor de Contourenschets

Inzet is dat de Agenda Natuurinclusief het gezamenlijke product is van overheden, bedrijven, instellingen en burgers die het verschil willen gaan maken. De beweging naar natuurinclusiviteit krijgt overal in de samenleving al vorm. De agenda wil deze beweging ondersteunen, verbreden en versnellen. De inhoud voor de agenda is daarom bij een grote en brede groep vertegenwoordigers van de domeinen opgehaald, via verschillende wegen.

  • In een brede meedenksessie in oktober 2021 benoemden de deelnemers welke trends er zijn voor de komende 30 jaar en waar daarin kansen liggen voor natuurinclusief denken en werken. Ook is aangeven wie een belangrijke rol spelen om die kansen te benutten.
  • Eind november spraken bestuurders, beslissers en anderen van hoog invloedsniveau in een digitaal diner pensant met elkaar over Natuurinclusief Nederland. Welke beelden leven daarover, welke knelpunten worden gezien en welk leiderschap is nodig?
  • In meerdere domeingroepsgesprekken delen steeds circa 10 personen uit één domein die actief willen werken de ambitie voor natuurinclusief, hun ideeën. Deze gesprekken vonden al plaats en lopen nog door in het voorjaar. Deelnemers brengen in beeld wat er al gebeurt in hun domein, wat nodig is voor de verdere ontwikkeling en voor de uitvoering, en in welke kwesties de agenda een belangrijke rol kan spelen.

De Contourenschets, opgesteld door het consortium Agenda Natuurinclusief (Interprovinciaal Overleg (IPO), het Ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL) bundelt alle opgehaalde informatie, en schets het vervolgproces naar een Agenda Natuurinclusief.

Op naar een Agenda Natuurinclusief 1.0

De Agenda Natuurinclusief 1.0 zal op de Natuurtop in juni 2022 in Flevoland worden gepresenteerd. In de fase tussen de Contourenschets en de agenda 1.0 is er een Toekomstconferentie gepland. Een brede vertegenwoordiging vanuit de domeinen bepalen dan met elkaar een gedeeld toekomstbeeld van de natuurinclusieve samenleving in 2050.