7 oktober 2021

UITNODIGING
Naar een Agenda Natuurinclusief

Samen in kaart brengen:
thema’s, trends en tafelgenoten

Dit najaar werkt het consortium van overheid en maatschappelijke partijen actief aan de Agenda Natuurinclusief. De Agenda Natuurinclusief moet bijdragen aan een natuurinclusieve toekomst. Een toekomst waarin de natuur op veel manieren bijdraagt aan onze samenleving.

Een toekomst waarin we verantwoord ondernemen en daarmee ‘gewoon’ ons geld verdienen, maar waarin de natuur een kernwaarde is: in de besluiten, plannen en ideeën van alle maatschappelijke domeinen.

Op weg naar een Agenda Natuurinclusief 1.0
Agenda Natuurinclusief komt voort uit het ambitiedocument
‘Nederland Natuurpositief’ (2019) en het Programma Natuur dat daarop volgde. Dit programma zet het spoor uit voor herstel en versterking van de natuur in en rond beschermde natuurgebieden én op het realiseren van een natuurinclusieve samenleving in 2050 (Agenda Natuurinclusief).

Dit voorjaar legden we de eerste ideeën voor een
Agenda Natuurinclusief vast in het Handvest Nederland
Natuurinclusief. Nu stellen we een brede Agenda Natuurinclusief 1.0 op met daarin concrete acties. Nog eind dit jaar leggen we de Tweede Kamer een contourenschets van deze Agenda voor.

We kunnen en willen dit niet doen zonder uw kennis en expertise over de grote opgaven waar uw sector of domein voor staan. En wat volgens u nodig is om de natuur hierbij als oplossing in te zetten én ook bij te dragen aan natuurversterking.

Uitnodiging
Op donderdag 7 oktober organiseren wij een Meedenksessie. Doel is met elkaar in kaart te brengen wat de grote trends en thema’s zijn in een domein, als het gaat over het natuurinclusief maken van Nederland. Bij domeinen moet u denken aan de landbouw, water, energie, vrijetijdseconomie, de stad, de financiële sector, infrastructuur, en bouw.

We nodigen u uit omdat we denken dat uw expertise, netwerk en betrokkenheid van meerwaarde zijn bij het maken van de transitie naar een natuurinclusieve samenleving.

Programma
De sessie vindt 7 oktober online plaats van 9.15- 13.00 uur, via Zoom. We starten met een welkom van Johan van de Gronden (onafhankelijk voorzitter Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving) en een inleiding vanuit het kernteam door Celia Rodenburg (IPO). Zij zal ingaan op de opgave voor Agenda Natuurinclusief en inhoudelijke transitie.

Onder leiding van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) zullen we gezamenlijk zoveel mogelijk trends en thema’s in beeld brengen. We bevragen elkaar ook op welke trend en thema’s prioritair zijn, en welke stakeholders voor de verschillende domeinen aanvullend nodig zijn om de Agenda Natuurinclusief mee op te stellen.

We hopen dat u in de gelegenheid bent om aan te sluiten.
U kunt zich aanmelden via agendanatuurinclusief@ipo.nl.
Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u de
Zoomlink en het programma.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Femke van Bree.
e femke.van.bree@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl
t 06-15029815

We kijken uit naar uw aanwezigheid en inbreng op 7 oktober.

Namens het consortium Agenda Natuurinclusief,

Ministerie van LNV
Interprovinciaal Overleg (IPO)
Provincie Fryslân
Provincie Flevoland
Provincie Overijssel
Provincie Zuid-Holland
Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten
LandschappenNL